fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN
Nevlo Coaching V.O.F.

DEFINITIES

 
 1. Nevlo Coaching

  Nevlo Coaching is een handelsnaam van de V.O.F. van Dave Schmitter en Melih Koc. Nevlo Coaching is de opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden. Nevlo Coaching is statutair gevestigd aan Veldenseweg 54-A te Venlo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81211902.

   

 2. Deelnemer

  Een onderneming of een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, en opdrachtgever van Nevlo Coaching. Daar waar in de Algemene Voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.

   

 3. Partijen

  Nevlo Coaching en de Deelnemer tezamen.

   

 4. Overeenkomst

  De overeenkomst van opdracht die geldt tussen Nevlo Coaching en de Deelnemer.

   

 5. Diensten

  De diensten die op grond van de Overeenkomst door Nevlo Coaching tegen betaling worden verleend aan de Deelnemer. Het betreft diensten zoals personal training.

   

 6. Algemene Voorwaarden

  De onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en in te zien op de website van Nevlo Coaching: www.nevlocoaching.com/algemene-voorwaarden

   

 7. Trainingsruimte

  De ruimte inclusief alle attributen, toestellen, apparaten, faciliteiten, enz. waarin Nevlo Coaching haar Diensten verleent, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de trainingsruimte gelegen aan de Veldenseweg 54A Venlo

 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Nevlo Coaching en op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten die zijn en/of worden aangegaan tussen Dave Schmitter Coaching en een Deelnemer.

 2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

 3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Algemene Voorwaarden de toepasselijkheid uitsluiten van enigerlei door de Deelnemer gebruikte voorwaarden of bedingen van welke aard dan ook.

 4.  

 5. Nevlo Coaching is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de Overeenkomst is steeds de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze is te vinden op de website van Nevlo Coaching.

 1. Wanneer een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en treden partijen in overleg om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

AANBOD

 1. De Diensten die Nevlo Coaching aanbiedt, staan vermeld op de website. Nevlo Coaching behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen.

OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt tot stand in het geval een potentiële Deelnemer op locatie een lidmaatschap naar waarheid en volledig invult.

 2. De Deelnemer is gehouden om bij de overeenkomst Nevlo Coaching juist en volledig te informeren, onder andere over zijn fysieke gesteldheid in relatie tot de te leveren Diensten.

 3. De Overeenkomst komt tot stand met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:409 BW. Het staat Nevlo Coaching gedurende de gehele Overeenkomst vrij om te bepalen wie van zijn medewerkers de Diensten verleent.

 4. De datum of data waarop de Dienst(en) worden verleend, is van tevoren afgesproken doormiddel van een online boekingssysteem.

 5. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet door de Deelnemer aan een ander worden overgedragen tenzij Nevlo Coaching hier vooraf mee instemt. In het geval de Deelnemer een onderneming betreft, dient de natuurlijk persoon die namens deze onderneming zal deelnemen bij de bestelling te worden vermeld. Het wijzigen van die persoon in een ander persoon is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van Nevlo Coaching.

 6. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren. De Algemene Voorwaarden vormen tezamen met de Overeenkomst één geheel.

HONORARIUM

 1. De Deelnemer is aan Nevlo Coaching per Dienst een honorarium verschuldigd. Dit honorarium wordt mondeling vermeld en is voor iedereen gelijk.

 2. Alle bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

 3. Nevlo Coaching heeft, ook gedurende een Overeenkomst, het recht om prijsverhogingen door te voeren. In het geval Nevlo Coaching een prijsverhoging doorvoert, gebeurt dit altijd met ingang van een nieuwe kalendermaand en wordt dit tijdig en minstens drie kalendermaanden van tevoren op de mondeling aangekondigd.

FACTURERING EN BETALING

 1. Het verschuldigde honorarium wordt door Nevlo Coaching na het ondertekenen van het lidmaatschap binnen 14 dagen automatisch geïncasseerd waarna de Deelnemer een factuur ontvangt op het door hem doorgegeven mailadres. In het geval door Nevlo Coaching de mogelijkheid wordt geboden om te betalen in contanten en de Deelnemer daar gebruik van maakt geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

 2. Indien het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen kan worden geïncasseerd (en bij contant betalingen binnen de betalingstermijn) bij de bestelling door Nevlo Coaching is ontvangen, wordt de bestelling als betaald beschouwd.

 3. Eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

 4. Het opschorten van een betaling is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of een klacht ten aanzien van de verleende of te verlenen Diensten, schorten de betalingsverplichting dus niet op.

 5. De Deelnemer heeft bij een online-bestelling het recht om Nevlo Coaching te laten weten dat hij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Terugbetaling van het betaalde bedrag geschiedt dan vervolgens binnen 30 dagen.

  Bij het ondertekenen en accepteren van de algemene voorwaarden op locatie heeft de deelnemer geen recht op bedenktijd.

INCASSO

 1. In het geval Nevlo Coaching, bij wijze van uitzondering, één of meer Diensten verleent en deze pas achteraf factureert, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn door Nevlo Coaching is ontvangen, is de Deelnemer in gebreke. In dat geval zal aan de Deelnemer een betalingsherinnering worden gestuurd.

 3. Indien het verschuldigde bedrag niet alsnog binnen de termijn die in de betalingsherinnering wordt gesteld, door Nevlo Coaching is ontvangen, verkeert de Deelnemer in verzuim.

 4. De Deelnemer is vanaf dat hij in verzuim verkeert, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

 5. Alle kosten die Nevlo Coaching maakt, zowel in als buiten rechte, ter verkrijging van voldoening, komen voor rekening van de Deelnemer. In dat geval is de Deelnemer, ter compensatie van administratie-, incasso- en/of juridische kosten, een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag.

 6. Het staat Nevlo Coaching te allen tijde vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde. Alle daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

 7. In geval de Deelnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of onder bewind is gesteld in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of onder curatele is gesteld vanwege zijn faillissement, zijn de vorderingen van Nevlo Coaching direct opeisbaar.

 8. Ontvangen betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de gemaakte incassokosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom (en daarbij eerst op de oudste factuur).

OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Nevlo Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden als de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of als Nevlo Coaching een goede grond heeft om te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet nakomt.

 2. Nevlo Coaching is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht.

 3. Nevlo Coaching heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in het geval wordt geconstateerd dat de Deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt.

 4. Nevlo Coaching behoudt zich het recht voor om bij ernstig en/of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Deelnemer, de Overeenkomst per direct te ontbinden.

 5. Nevlo Coaching is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving indien en zodra de Deelnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of onder bewind is gesteld in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of onder curatele is gesteld vanwege een faillissement, of op een andere wijze insolvent is geraakt.

 6. Als Nevlo Coaching de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

 7. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Nevlo Coaching op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Er vindt evenwel nimmer restitutie plaats.

ANNULEREN EN INHALEN

 1. Wanneer een Deelnemer, om welke reden dan ook, verhinderd is om een overeengekomen Dienst af te nemen, dient hij de Dienst zo spoedig mogelijk te annuleren bij Nevlo Coaching.

 2. Wanneer een Dienst wegens verhindering niet wordt afgenomen, blijft de Deelnemer het overeengekomen honorarium voor die Dienst verschuldigd.

 3. Wanneer een Deelnemer een Dienst tijdig annuleert, krijgt hij éénmalig de mogelijkheid om deze, in overleg met Nevlo Coaching, in te halen in de 3 kalendermaanden die volgen op de kalendermaand waarin de Dienst zou zijn afgenomen.

 4. Wanneer een Deelnemer niet of niet tijdig annuleert, krijgt hij éénmalig de mogelijkheid om deze, in overleg met Nevlo Coaching, in te halen in de 3 kalendermaanden die volgen op de kalendermaand waarin de Dienst zou zijn afgenomen; tegen betaling van een extra vergoeding ter hoogte van 25% van het honorarium voor de Dienst die dan alsnog wordt afgenomen (waarmee wordt ingehaald). Van een tijdige annulering is sprake wanneer deze geschiedt uiterlijk 24 uur voordat de Dienst zou worden afgenomen.

 5. Wanneer een Dienst niet kan worden afgenomen als gevolg van een omstandigheid die in de risicosfeer van Nevlo Coaching ligt (zoals bijvoorbeeld bij ziekte van de betrokken medewerker), treden Partijen in overleg om te bezien wanneer de Dienst alsnog kan worden afgenomen.

RISICO, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Het zich bevinden in en gebruikmaken van de trainingsruimte, al dan niet tijdens het afnemen van een Dienst, geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer verklaart te beseffen dat het afnemen van de Diensten risico’s met zich meebrengt en dat hij dit geheel voor eigen rekening en risico doet.

 2. Nevlo Coaching is nimmer aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de Deelnemer lijdt in het kader van deze Overeenkomst op welke wijze ontstaan dan ook, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onjuist gebruik van de geleverde Diensten, onjuist gebruik van de trainingsapparatuur in de trainingsruimte, het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen of aanwijzingen, door het verstrekken van onjuiste informatie aan Nevlo Coaching en/of door verlies of diefstal van eigendommen. Nevlo Coaching is (dus ook) nimmer aansprakelijk voor letselschade, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

 3. Nevlo Coaching is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 4. Nevlo Coaching is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.

 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld Nevlo Coaching.

 6. De Deelnemer vrijwaart Nevlo Coaching tegen aanspraken van derden in verband met de door Nevlo Coaching geleverde of te leveren Diensten.

 7. In alle gevallen waarin Nevlo Coaching eventueel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Nevlo Coaching. In het geval de verzekeraar van Nevlo Coaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Nevlo Coaching over de voorgaande 3 maanden bij de Deelnemer in rekening heeft gebracht.

OVERMACHT

 1. Bij overmacht is Nevlo Coaching niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

 2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nevlo Coaching geen invloed kan uitoefenen en waardoor Nevlo Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 3. Nevlo Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt alle verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand, dan zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

PRIVACY

 1. Nevlo Coaching verwerkt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving ten behoeve van haar administratie, facturatie, klachten- en geschillen behandeling en ten behoeve van commerciële verkoopdoeleinden. In het kader van deze doeleinden mag Nevlo Coaching deze gegevens overdragen aan een derde. Deelnemer gaat daarmee akkoord.

 2. De Deelnemer is zich er van bewust dat er door Nevlo Coaching in het kader van de bedrijfsuitvoering, in en rond de trainingsruimte foto’s en/of video-opnames gemaakt kunnen worden. De Deelnemer verleent daarvoor bij deze toestemming, alsmede voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van foto’s en/of opnames door Nevlo Coaching. De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. De Deelnemer doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

 3. De Deelnemer gaat er mee akkoord dat Nevlo Coaching hem benadert voor commerciële doeleinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de website van Nevlo Coaching het eigendom is van Nevlo Coaching, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrecht , databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

 2. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de Diensten van Nevlo Coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Nevlo Coaching.

SLOTBEPALINGEN

 1. Nevlo Coaching houdt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de Diensten te wijzigen, tijdelijk niet te verlenen of geheel of gedeeltelijk te stoppen met de dienstverlening. Nevlo Coaching behoudt zich voorts het recht voor om de data en tijden waarop de Diensten worden verleend, te wijzigen.

 2. Het staat Nevlo Coaching te allen tijde vrij om de locatie waar de Dienst(en) worden verleend (tussentijds) te wijzigen. De eventuele langere reistijd voor de Deelnemer komt voor rekening en risico van de Deelnemer.

 3. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij zich fatsoenlijk en volgens de binnen Nevlo Coaching geldende normen gedraagt en alle aanwijzingen die door Nevlo Coaching worden gegeven, opvolgt.

 4. Nevlo Coaching behoudt zich het recht voor om (schriftelijke) Huisregels op te stellen. Deze zullen alsdan worden gepubliceerd op de website van Nevlo Coaching en maken alsdan integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 5. In het geval de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, bepaalt Nevlo Coaching wat wel of niet geldt of gebeurt.

 6. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten aangegaan door of met Nevlo Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 7. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden tussen Nevlo Coaching en de Deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in het geval Partijen niet in onderling overleg tot een minnelijke oplossing kunnen komen.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Waarmee kunnen wij jou helpen?